ลิงค์ที่น่าสนใจ


พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (  MISSION )

             1)  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

             2)  ส่งเสริมและพัฒนาการผู้เรียนให้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีทักษะในการคิด  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การใช้เทคโนโลยีและใช้ภาษาในการสื่อสาร

             3)  เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  มีความเป็นประชาธิปไตย  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

             4)  พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

             5)     ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสามรถในการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

             6)   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา

             7)   พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา  แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

             8)  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด  โรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ

 

เป้าหมายของโรงเรียน  (SCHOOL  GOALS)

       ภายในปีการศึกษา  2556   โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

             1)  มีหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการศึกษาของชาติ

             2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูง  ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  โดยเฉพาะ  5  กลุ่มสาระหลัก

             3)  นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษพร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน

             4)  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสำนึกความเป็นไทย  มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับสูง  และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี

             5)  โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน   ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

             6)  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             7)  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

             8)  โรงเรียนมีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


โรงเรียนบ้านดอนงัว  หมู่ 2 ตำบลดอนงัว  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม  44130
โทรศัพท์ :  043-990072  อีเมล์ : donnguaschool@hotmail.com, pitak_2012@hotmail.co.th